گروه صنعتی صنایع ایران و صنعت ایران (ssig.ir)

sanayeiran & sanatiran گروه صنعتی صنایع ایران و صنعت ایران (ssig.ir)  دارای دو زیر مجموعه صنایع ایران (هلدینگ صنایع) و صنعت ایران (هلدینگ صنعتی) میباشد که بزرگترین پورتال جامع در زمینه صنعت و صنایع میباشد.